خانواده روابط عاطفی شخصیت انگشتان پا , رازهای پنهان در فرم انگشتان پا رنگ

شخصیت شناسی جالب در 10 دقیقه همه ما دوست داریم از شخصیت خود شناخت بیشتری به دست آوریم چرا که گاهی ممکن است شناخت خوبی از خود نداشته باشیم مثلا خود را فردی اجتماعی بدانیم در صورتی که دیگران چنین نظری درباره ما نداشته باشند یعنی شناخت ما از خودمان مانند شناخت دیگران از ما نباشد. همین تفاوت دیدگاه مانع از واقع بینی می شود و به این دلیل که صورت مسئله روشن نیست بسیاری از مشکلات به راحتی حل نمی شوند . این تست ساده که در این بخش از نمناک آورده ایم به شما کمک می کند به یک شناخت نسبی از شخصیت خود برسید. شخصیت شناسی تست شخصیت شناسی در این سری از تست خود شناسی، با خواندن پرسش های زیر و با به تصویر کشیدن موقعیت های داده شده در ذهن خود، اولین تصویر ذهنی تان را یادداشت کنید. سوال های این آزمون از وقایعی است که هر روز با آن ها مواجه می شوید. توجه کنید که در پاسخ به این سوالات اولین تصویر ذهنی مهم است و بیش از حد بررسی کردن سوال جایز نیست. یک کاغذ و قلم آماده کنید تا بتوانید جواب هایتان را یادداشت نمایید و امتیازهای خود را با هم جمع بزنید. 1. در کدام ساعت از روز احساس آرامش می کنید؟ الف- صبح ب- عصر و غروب ج- شب 2. طریق راه رفتن شما چگونه است؟ الف- نسبتا سریع، با قدم های بلند ب- نسبتا سریع، با قدم های کوتاه ولی تند و پشت سر هم ج _ آهسته، با سری صاف روبه جلو د _ آهسته و سر به زیر، خیلی آهسته طریقه راه رفتن 3. طریقه صحبت کردن شما با دیگران چگونه است؟ الف- می ایستید و دست به سینه حرف می زنید ب- دست ها را در هم قلاب می کنید ج- یک یا هر 2 دست را در پهلو می گذارید د- به شخصی که با او صحبت می کنید دست می زنید ه- با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید یا موهای تان را صاف می کنید 4. طریقه نشستن شما هنگامی که آرام هستید چگونه است؟ الف _ زانوها خم و پاها تقریبا کنار هم ب- چهار زانو ج _ پاهای صاف و دراز به جلو د _ یک پا زیر، دیگری خم 5. واکنش شما به وقایع جالب چگونه است؟ الف- خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده ب- خنده ای آرام ج- با پوزخند کوچک د- لبخند بزرگ ه- لبخند کوچک شخصیت شناسی با خنده 6. هنگامی که وارد یک مهمانی یا جمع می شوید ابتدا چگونه رفتار می کنید؟ الف- با صدای بلند سلام و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد می شوید. ب- با صدای آرام تر سلام می کنید و سریع به دنبال شخصی که می شناسید، می گردید. ج- در حد امکان آرام وارد می شوید و سعی می کنید به نظر سایرین نیایید. 7. هنگامی که به سختی مشغول انجام کاری هستید اما شخصی آن را قطع می کند: الف- از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال می کنید. ب- به سختی ناراحت می شوید. ج- حالتی بینابین این 2 حالت ایجاد می شود. 8. کدام مجموعه رنگ زیر را می پسندید؟