آخرین لحظات قبل از خواب و زمانی که در تختخواب هستید

9. در آخرین لحظات قبل از خواب و زمانی که در تختخواب هستید ، در چه حالتی دراز می کشید؟
 

الف- به پشت

ب- روی شکم (دمر)

ج- به پهلو و کمی خم و دایره ای

د- سر روی یک دست

ه- سر زیر پتو یا ملافه...

10. بیشتر چه خوابهایی می بینید؟
 

الف- از جایی می افتید.

ب- مشغول جنگ و دعوا هستید.

ج- به دنبال کسی یا چیزی هستید.

د- پرواز می کنید یا در آب غوطه ورید.

ه- اصلا خواب نمی بینید.

و- معمولا خواب های خوش می بینید.