شخصیتتو بشناس داوش

ه- لبخند کوچک

 

6. هنگامی که وارد یک مهمانی یا جمع می شوید ابتدا چگونه رفتار می کنید؟
 

الف- با صدای بلند سلام و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد می شوید.

ب- با صدای آرام تر سلام می کنید و سریع به دنبال شخصی که می شناسید، می گردید.

ج- در حد امکان آرام وارد می شوید و سعی می کنید به نظر سایرین نیایید.

7. هنگامی که به سختی مشغول انجام کاری هستید اما شخصی آن را قطع می کند:
 

الف- از وقفه ایجاد شده راضی هستید و از آن استقبال می کنید.

ب- به سختی ناراحت می شوید.

ج- حالتی بینابین این 2 حالت ایجاد می شود.

8. کدام مجموعه رنگ زیر را می پسندید؟